IHS Weekly Bulletin (11/16)

Good afternoon Sixers! Short bulletin today, but fun activities from clubs comping throughout the week!!

Desi Club

Hey Sixers! If you are interested in learning about Desi culture and embracing the South Asian culture, join Independence’s very own Desi Club! Desi Club is a place for everyone to learn and understand the beautiful qualities of India! Make lasting friendships while participating in lots of fun events to appreciate South Asian traditions! Follow our Instagram (@ihsdesi) for more information and updates, and remember, anyone and everyone is welcome!!

Xin chào Sixers! Nếu bạn muốn tìm hiểu về Desi văn hóa và bao trùm văn hóa Nam Á, tham gia Independence Desi Club! Desi Club là nơi để mọi người học hỏi và hiểu được những phẩm chất cao đẹp của đất nước Ấn Độ!! Tạo tình bạn lâu dài trong khi tham gia nhiều sự kiện vui vẻ để trân trọng truyền thống Nam Á! Follow our Instagram (@ihsdesi) để biết thêm thông tin và cập nhật, và hãy nhớ, mọi người và mọi người đều được chào đón !!

Sixers Training Club

You’re invited to join the Sixers Training Club! The Sixers Training Club is a program meant to support your overall well-being through both physical and mental exercise. The virtual training sessions will take place every other Wednesday from 4-5pm via Zoom, and they are open to ALL students at Independence High School. Every student who joins the program will be provided with their own set of exercise resistance bands to use for the workouts and in your own workouts!

Bạn được mời tham gia Sixers Training Club! The Sixers Training Club là một chương trình nhằm hỗ trợ sức khỏe tổng thể của bạn thông qua tập thể dục cả về thể chất và tinh thần. Các buổi đào tạo ảo sẽ diễn ra vào thứ Tư hàng tuần từ 4-5 giờ chiều  via Zoom, và họ mở cửa cho TẤT CẢ sinh viên tại Independence High School. Mỗi học viên tham gia chương trình sẽ được cung cấp một bộ dây đeo chống tập thể dục của riêng họ để sử dụng cho việc tập luyện và trong quá trình tập luyện của chính bạn! 

Key Club

Hello Sixers! Key Club’s next general meeting will be on Tuesday, November 17th, after school starting at 4:15. Come join us and check out all of our new service opportunities and activities led by our board members. The zoom link is https://tinyurl.com/indekeymeetings. If you have any questions or concerns, make sure to contact us on Instagram @indekeyclub and join our Facebook group tinyurl.com/indekeclub. See you there!!!

Xin chào Sixers! Key Club’s cuộc họp chung tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Ba, November 17th, sau giờ học lúc 4:15. Hãy đến tham gia với chúng tôi và xem tất cả các cơ hội dịch vụ và hoạt động mới của chúng tôi do các thành viên hội đồng quản trị của chúng tôi lãnh đạo. Zoom link là https://tinyurl.com/indekeymeetings. Nhớ liên hệ với chúng tôi trên Instagram @indekeyclub và tham gia nhóm Facebook của chúng tôi tinyurl.com/indekeyclub. Hẹn gặp lại các bạn !!! 

IHS Cancer Awareness Club

Hey hey everyone! IHS Cancer Awareness Club is bringing YOU a tastea fundraiser on Tuesday, November 17th from 6-9pm :)) 50% of proceeds will be used as funds for our club in order for us to maximize ways to help out cancer patients as much as we can. Bring you, your friends, or whoever wants to come! Just remember to show our tastea flyer as you’re purchasing so we’ll be able to receive these funds. Make sure to be safe, social distance and wear a mask. Have a great day and remember we raise more, to save more! If you have any questions, feel free to DM us @ihscancerclub on Instagram. We hope to see you all there!

Này này mọi người! IHS Cancer Awareness Club đang mang lại cho BẠN một tastea gây quỹ vào thứ Ba, Ngày 17 tháng 11 từ 6-9pm :)) 50% số tiền thu được sẽ được sử dụng làm quỹ cho câu lạc bộ của chúng tôi để chúng tôi có thể tối đa hóa các cách giúp đỡ bệnh nhân ung thư nhiều nhất có thể. Mang bạn, bạn bè của bạn, hoặc bất cứ ai muốn đến! Chỉ cần nhớ xuất trình tờ rơi quảng cáo tastea của chúng tôi khi bạn mua hàng để chúng tôi có thể nhận được những khoản tiền này. Đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang. Chúc một ngày tuyệt vời và hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ quyên góp nhiều hơn, để tiết kiệm nhiều hơn! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi tin nhắn trực tiếp cho chúng tôi @ihscancerclub trên Instagram. Chúng tôi hy vọng gặp bạn ở mọi nơi! 

Class of 2022

Hey Juniors! Let us know if you’re interested in purchasing a junior class t-shirt this year by filling out the google form in our bio on our class Instagram account @ihsco2022! We extended the deadline to submit the form to Wednesday, November 18th. Here are this year’s designs for the t-shirt! Buy one for the memories! 😀

Xin chào Juniors, Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn muốn mua hàng junior class t-shirt năm nay bằng cách điền vào biểu mẫu google trong tiểu sử trên lớp của chúng tôi @ihsco2022! Chúng tôi đã gia hạn thời hạn gửi biểu mẫu đến Thứ Tư, ngày 18 tháng 11. Đây là những thiết kế của năm nay cho áo thun! Mua một cái cho những kỷ niệm! 😀 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s